Tillbaka till mätinstruktioner

5.02 GENERELLA MÄTNINGSBESTÄMMELSER FÖR EKSÅGTIMMER

 

Leveransområde
VMF Syd.

 

Sortiment
0180.

 

Mätmetod/måttslag
Stockmätning 35 (m3to ub).

 

Sortering
I ektimmer får ingå upp till 10 styck asktimmer som får redovisas som ek. Förekommande inblandning anges i klartext.


Tillredning
Stocken skall vara obarkad och jämnkapad fri från yxhugg, spjälkningar, fällsprickor o dyl. Besvärande rotben och andra ojämnheter skall avjämnas så att stocken kan maskinbarkas.

 

Dimensioner

Längd
Minimilängd 18 dm avser avkapad längd. Stock kapad nära minimilängd får dock kortas till 15 dm.

 

Maxlängd enligt mätorder. Överlång stock kapas före mätning.

 

Diameter
Minsta diameter: 18 cm i topp under bark.

 

Behandling
Med sågtimmer av ek avses rundvirke, lämpligt för förädling till plank eller bräder för vidareförädling till parkett o dyl. Vid bedömning av sågtimmerstock beaktas kvist, krokighet, avsmalning och övriga fel som vid raksågning kan inverka på utbytets volym eller kvalitet.

 

Avkortningsfel
Fel t ex röta, ring-, stjärnsprickor eller sådan kvist i stockända som bedöms föranleda minskning av sågutbytets volym behandlas med avkortning. Avdragets storlek bestäms med hänsyn till minskningens uppskattade omfattning.

 

Stock skall som regel vara rak i en led. Stora eller tvära krökar totalavkortas, så att den avkortade stocken är rak i en led.

 

Avdrag för fällkam över 5 cm görs med 1 dm avdrag.

 

Nedsättningsfel
Fel in på stock som bedöms föranleda minskat sågutbyte skall medföra mot sågutbytet svarande nedsättning av stockens toppdiameter.

 

Som nedsättningsfel betraktas exempelvis:

- Ytved utöver 2,5 cm i A- och B-kvalitet samt 4 cm i C-kvalitet avdrages helt. (Ex ytved i en A- eller B-stock är 3,5 cm. Avdraget är då 2 cm.)

- Krök i flera led. Stock skall i regel vara rak i en led. Enstaka stockar med mindre avvikelser kan dock godkännas varvid avdrag skall göras.

- Röta i samband med sprickor i mantelytan.

- Frostsprickor utöver vad som tillåts i kvalitet C.

- Dubbelsplint. Avdrag skall ske med ringens bredd. (En stock har en ring dubbelsplint med en bredd av 2,0 cm. Nedsättning blir 2 cm.)

 

Kvalitetsbehandling
Bedömning av stocks kvalitet avser hela stocken efter avkortning eller nedsättning. Vid mätning på kerattbana eller då stockar utlagts slumpmässigt i enkla varv får bedömningen utföras med ledning av synlig del av stocken. Icke slumpmässigt utlagt virke rullas i samband med mätning.

 

Kvaliteten indelas i tre klasser: A, B och C enligt de erfordringar som uppställts i tabell sid 4.

 

Kortning för kvalitetshöjning tillåts om felet ligger inom 3 dm från stockända. För stockar längre än 3 meter får felet vara beläget inom 10% av stocklängen.

 

Fjolårsek accepteras i timmer med avdrag för splintveden och kvalitet en klass lägre än om den varit färsk. I klartext skall antal gamla stockar anges. (Ex 3 gamla stockar.)

 

Kvistren A-stock av mycket hög kvalitet inmäts som fanér (kod 7, special) om den uppfyller dimensionskraven:

- Minsta toppdiam 28 cm ub.

 

- Minsta längd 210 cm.

 

Stock med ytved 26-30 mm får behandlas med 1 cm nedsättning och inmätas som fanér om

den i övrigt håller fanérbestämmelserna. Splintved över 30 mm tillåts ej i fanér.

 

Behandlingsmarkering
Behandlingsmarkering sker vid bilvägsmätning enligt följande:

 

I stockändas centrum markeras  
kvalitetsklass fanér (special) med

F

kvalitetsklass A med

A

kvalitetsklass B med

B

kvalitetsklass C med

C

I stockändas kant markeras  
varje avkortad 1 dm med

/

varje nedsatt 1 cm med

X

I stockändas centrum markeras stock som inte
uppfyller i dessa instruktioner uppställda krav
för sågtimmer (vrak) med

VR eller 0


Övrigt

- Sågtimmer av ek skall vara vinteravverkat om ej annat avtalats.

 

- Virket skall ligga på kraftiga underlag, vilka även kan tillhöra leveransen. Dessa mäts då in som bäst med kvalitet B.

 

- Minsta leverans är 25 stockar per mätningstillfälle och/eller 5 m3to. Eller enligt mätorder. Prisavdrag sker automatiskt för leverans understigande ovanstående. Om hela leveransen även innefattar en ekkubbtrave innehållande mer än 10 m3t skall 9 anges av mätaren i priskod pos 1 så att avdraget ej sker.

 

Generella bestämmelser

Är stock behäftad med andra fel än i tabellen på sid 4 omnämnda, såsom lyror, barkslag, m m, som bedöms påverka sågutbytet, skall avdrag göras för sådana fel i förhållande till dess inverkan på sågutbytet. De i tabellen på sid 4 angivna mått och antal rörande tillåtna fel av olika slag får inte användas schablonmässigt och sålunda icke anses som exakta tal. Förekommer exempelvis kvistar i obetydligt antal kan man tillåta någon ökning av storleken, och om kvistarna ej når upp till angiven maximal storlek kan man tillåta någon ökning av antalet. Motsvarande bedömningssätt tillämpas vid förekomst av andra fel.

 

Tabell över tillåtna fel på stock i respektive kvalitetsklass.

  Klass A Klass B Klass C

Ytved i toppändan

2,5 cm. För ytved därutöver görs fullt avdrag. 4 cm. För ytved därutöver görs fullt avdrag.
Krök

Båghöjd: Högst 5% av stocklängden.

Frisk kvist Högst en frisk kvist per meter av stockens längd, med en största storlek av 20% av stockens toppdiameter. På stock under 30cm tillåts ej kvist. Högst två friska kvistar per meterav stockens längd, med en sammanlägd storlek av högst 40% av stockens toppdiameter. Högst tre friska kvistar per meterav stockens längd, med en sammanlägd storlek av högst 50% av stockens toppdiameter.
Torrkvist Tillåts ej Högst två torra kvistar per meter av stockens längd, med en sammanlagd storlek av högst 20% av stockens toppdiameter. Högst tre torra kvistar per meter av stockens längd, med en sammanlagd storlek av högst 30% av stockens toppdiameter.
Rötkvist

Tillåts ej

Högst en rötkvist per meter av stockens längd, med en största storlek av20% av stockenstoppdiameter, mot avdrag för skadad volym(Längdavdrag).
Total antal kvistar   Högst tre per meter Högst 4 per meter
Vattskott 1) Högst två stycken per meter. Högst fyra stycken per meter. Tillåts

Dubbelsplint

(frostring)

Tillåts ej Ljus dubbelsplint tillåts. Däremot skall mörk dubbelsplint behandlas med diameteravdrag.
Frostsprickor Tillåts ej En djup eller en bred rak spricka eller två mindre raka sprickor. Höst två sprickor. Om flera sprickor förekommer görs skäligt avdrag.
Övriga sprickor 2)   Solsprickor tillåts. För övriga sprickor görs skäligt avdrag.
Röta Tillåts ej Högst 25% av stockens diameter mot avdrag för skadad volym. Genomgående lös röta tillåts ej. Högst 50% av stockens diameter mot avdrag för skadad volym. Genomgående lös röta tillåts ej.

 

1) Vattskottmed 2 cm diameter och därutöver räknas som kvist.

2) Med solsprickor avses sprickor som uppkommit efter avverkning.