Tillbaka till mätinstruktioner

7.05 RUTIN FÖR HANTERING AV KONTROLLTRAVAR

 

Lottning av funktionskontroller vid travmätning ska i första hand ske PC-baserad. Där detta av tekniska skäl inte är möjligt ska lottning utföras med s.k. tombolalotter. Vid bägge alternativen är det av största vikt att lottningen sker enligt OSU (obundet slumpmässigt urval).

 

Vid den PC-baserade lottningen sker detta via systemautomatik.

 

Vid lottning med tombolalotter skall förfarandet ske enligt följande:
- Efter mätningen tas en lott per ekipage, vilka lottnummer som är funktionskontroller framgår via den mätplatsvisa informationen
- Kontrollotter sparas och arkiveras på mätplatsen, mätaren signerar med sitt namn och datum när lotten dragits

 

Uttag och hantering av kontrolltravar

När kontrolltrave lottas ut vid ordinarie mätningen, är det oavsett skäl inte tillåtet för virkesmätaren att egenmäktigt makulera. Finns behov att makulera kontrolltrave skall beslut ovillkorligen tas av berörd kontrollmätare.

 

Då en utlottad kontrolltrave utgörs av en delad trave, väljs den på fordonet efterföljande traven som kontrolltrave, förutsatt att denna är av samma sortiment.

 

Om den efterföljande traven inte är av samma sortiment, väljs den föregående traven som kontrolltrave.

 

Vid de fall detta inte kan tillämpas ska ingen kontrolltrave uttas, måttkortet på den delade traven sparas i mätplatspärmen med information om vilket sortiment den efterföljande samt föregående traven bestod av.

 

Virkesmätaren ansvarar för att uppgifter som gör det möjligt att identifiera traven finns angivna på travbrickan. Skriv med vattenfast tusch/blyerts samt häfta fast brickan med en klammer i vardera hörnen.

 

Red nr: inmätningskvittots redovisningsnummer
Tr nr: travens nummer från mätkvittot
Sort: sortimentskod, trädslagskod och barkning eller egenskapskod
Omf: fylls i om omfattningen på mätningen avviker från 0
K-typ: F=funktionskontroll K=kompetenskontroll  B=begärd kontroll
Bilbunt nr: avser buntens kronologiska ordning räknat från dragfordonet

 

Vid F- samt B-kontroll tas kort av traven/travarna med mätstationens digitalkamera. Ett kort tas av travens vardera ändyta samt ett från sidan, dessa sparas i kameran med mätdatum som identifikation.

 

Vid F- samt B- kontroll, tillse att virket lossas, på underlag eller i avsedda häckar väl särhållet samt spärras för vidare hantering. Från att kontroll begärts (B- kontroll) och fram till lossning av virket måste fordonet stå under VMF-personalens uppsikt. Spärrningen görs genom att spraya travens mantelyta i ena änden med märkfärg. Viktigt att varje trave lossas för sig, då detta har ett värde för den interna uppföljningen.