Tillbaka till mätinstruktioner

8.01 KOMPLETTERING TILL NATIONELLA MÄTNINGSINSTRUKTIONER FÖR KVALITETSBESTÄMNING AV MASSAVED

 

För mätning av massaved inom VMF Syds område tillämpas ”Nationella mätningsinstruktioner för kvalitetsbestämning av massaved” jämte ”Tillämpningsanvisningar till mätningsinstruktion för kvalitetsbestämning av massaved” kompletterat med följande.

 


Färskhetskrav
Barken ska vara ”savspänd” (vit seg bastbark). Virket undersöks med ”yxmetoden” och i andra hand kontrolleras fällningsvecka. Virke som antingen klarar ovanstående kvalitetskontroll med ”yxmetoden” eller ligger inom nedan angivna tidsgränser anses klara färskhetskraven.

 

Färskhet bedöms per trave. För att en trave ska bedömas som färsk ska minst 90 % av dess volym bedömas som färsk.

 

Sortiment Avverkat Anmäls Sista inmätningsdag
Barr och löv 1/11 - 28/2 Senast 15/3 Senast 31/5
Barr och löv 1/3 - 31/10 Maskinellt avv inom 3 veckor 1) Inom 12 veckor 1)
Barr och löv 1/3 - 31/10 Manuellt avv inom 6 veckor 1) Inom 12 veckor 1)
Gran  1/11 - 28/2 Senast 15/3 Senast 15/4
Gran 1/3 - 31/10 Inom 2 veckor 1) Inom 3 veckor 1)

 

  1) Räknat från aktuell fällningsvecka. (Ex maskinellt avverkad barrmav med fällningsvecka 20 får inmätas som 1300 t o m vecka 32.)

 

Granmassaved (1020, 1320, 1520, och 1820) som inte håller färskhetskravet redovisas som 1420. Barrmassaved (1000, 1300, 1500, och 1800) som inte håller färskhetskravet redovisas som 1400.

 

För mätplats där mätningen utförs görs via bildmätning görs endast bedömning av färskhet vid besiktning av virke på bildmätningsplatsen.


Redovisning
När redovisning sker på trädslag 0, 3 eller 9 skall trädslagsfördelning göras.
Trädslagsfördelning i lövmassaved skall som björk ange endast björk och bok. Al anges med trädslag 7 och alla andra lövträdslag anges i kolumn ÖVR utom ev. ek och alm som vrakas.
Summa % skall uppgå till 100.
Barrmassavedstrave trädslagsfördelas efter biologiskt trädslag. Vanlig gran och sitkagran redovisas som gran. Övrigt barr som tall. I granmassaved får gran (Picea abies) och sitkagran ingå.

 

Sortiment 10 (fallande längder)
Trave skall redovisas som sortiment 10 om travens breddmått (vedlängd) är 331 cm och längre. Stockar kortare än 290 cm och längre än 580 cm vrakas.

 

Sortiment 13 (3 m standardlängder)
Trave skall redovisas som sortiment 13 om travens breddmått (vedlängd) är högst 330 cm.
Stockar kortare än 270 cm och längre än 330 cm vrakas.

 

Av transporttekniska skäl införs följande undantagsregel från tillämpningen av sortiment 10/13:
Om endast en trave på ett lass (eller två travar på dragbilen) från samma leverantör/objekt har ett breddmått under 331 cm mäts ändå samtliga travar in som sortiment 10 (fallande).

 

Vid mätning av trave på underlag av massaved skall underlaget anses tillhöra traven om det är samma trädslag. Detta innebär att underlagen skall tas med i travvolymen genom tillägg på travlängden.