Tillbaka till mätinstruktioner

9.04 GENERELLA MÄTNINGSBESTÄMMELSER FÖR SÅGBAR KUBB AV TALL OCH GRAN

 

Leveransområde
VMF Syd.

 

Sortiment/trädslag
Enligt mätbeordrad sortimentskod.

 

Tillredning
Kubben skall vara jämnkapad och väl kvistad, dock accepteras tillfredsställande kvistning på upp till 25% av stycketalet.

 

Dimensioner

 

Längd
Längd enligt mätorder. Avtalad längd får ej underskridas.

Max övermål 20 cm. (Dock tillåts enstaka + 40 cm.)
Kubering skall ske efter avtalad längd.

 

Diameter
Min diam (medelkant) 10 cm ub.

 

Kvalitet
Virket skall hålla kvalitet 3 för tall resp 1 för gran med följande undantag:

* Max 30 cm utbytesförlust

* Årsringar i bedömningsområde: Minst 10

 

Vid travmätning av tall och gran tillåts ej öppen lyra som berör sågcylindern och en barkdragande lyra får vara max 2 x toppdiametern.

Behandlingen får utföras med ledning av den synliga delen av traven. Den behandlade delen utgör således ett stickprov på beskaffenheten i hela traven. Stickprovet skall omfatta minst 20 bitar.

 

Redovisning
Sortimentskod 26 eller 27.
Klass 0.
Vid trädslag 0 skall trädslagsfördelning ske.

 

Automatiskt avdrag för liten leverans sker för leverans mindre än 10 m3f ub. Om avdrag ej skall ske, t ex vid delleverans, måste priskod 2 anges i mätkvittots priskod pos 1.
Vid bilvägsmätning skall fällningsvecka anges. För vinteravverkad kubb (1 nov - 31 mars) anges vecka 13.

 

* Möjlighet till prisdifferentiering efter medeldiameter


På sågbar kubb (sortimentskod 26 och 27) kan nu kvalitetskoderna 1-7 användas av mätaren föt att ange travens aritmetiska medeldiameter på mitt på bark.

 

"Kvalitetskoderna 1-7" får endast användas då köpare och säljare är överens om behovet av sådan diameterinformation för sin prissättning.

 

 

I nedanstående tabell framgår beslutade diametrar för respektive "kvalitetskod" fr o m prisår 1.

 

Aritmetisk medel- diameter,

på mitt på bark, cm 

Kod för "kvalitet"

<15

1

15-

2

16-

3

17-

4

18-

5

19-

6

20-

7


Vid bedömningen av medeldiametern exkluderas vrakstockar och överdimensioner.

 

Övrigt

- Om vrakvolymen överstiger 10% utfärdas mätningsvägran

 

- Vid uppläggning gäller att kubben läggs på underlag. Minsta trave 10 m3f ub. Om underlagen uppenbart är kubb anses de tillhöra traven och volymen registreras som underlag.