Tillbaka till mätinstruktioner

3.07 AKTIVERING OCH AVAKTIVERING AV UNDERBARKSMÄTNING

 

Allmänt
Vissa mätramar är typgodkända av VMK för automatisk underbarksmätning. För att mätramen ska få användas i praktisk mätning ska den även vara installationsgodkänd av det mätande företaget (VMF Syd). Installationsgodkännande utfärdas av VMF Syds mättekniska avdelning baserat på resultat från tester utförda av mätkvalitetsledare. Vidare ska mätramen regelbundet kontrolleras och uppvisa godkänt resultat i periodisk- och daglig kontroll i enlighet med tillämpbara rutiner och instruktioner. Verifiera att mätramen är installationsgodkänd för automatisk underbarksmätning på aktuellt träslag samt att periodisk- och daglig kontroll är genomförd innan funktionen slås på. Observera att automatisk underbarksmätning kan vara typ- och installationsgodkänd för enstaka träslag och med specifika krav efter mätplatsspecifika förutsättningar.

 

Normalläge
Om en mätram är typ- och installationsgodkänd för automatisk underbarksmätning på en mätplats är denna mätmetod betraktad som normalläge för den aktuella mätplatsen. Avsteg från normalläget kan av olika orsaker förekomma men är då betraktat som en avvikelse och ska behandlas enligt stycke nedan.
Produktionschef ansvarar för att lämpliga åtgärder vidtas för att om möjligt avhjälpa situationen.

 

Ansvar och befogenheter
Tjänstgörande mätare har befogenhet att enskilt ta beslut om funktionen för automatisk underbarksmätning ska slås av/på baserat på behov vid rådande förhållanden samt genomföra därför avsedda förändringar i mätramsdatorns inställningar. Tänk på att andra inställningar och operationer som kameraläge och isavdrag kan påverka inställningen för automatisk underbarksmätning. Till befogenheten att ändra inställningar är kopplat ansvar att följa handlingsplan för avvikelse enl. nedan. Dock ligger det övergripande ansvaret på produktionschef inom VMF Syd att mätutrustningen används korrekt och i största möjliga mån i ”normalläge”.

 

Avvikelsehantering
I händelse av avvikelse (om inställningarna ändras från normalläge) ska följande handlingsplan vidtagas:

 

Meddela innevarande dag/skift via mail till ansvarig produktionschef samt mätkvalitetsledare om förändring:
- Datum när förändring gjordes (vid avvikelsens start och slut dvs när auto UB slås AV och PÅ)
- Vilka ändringar som gjorts (exv FUB1 -> FUB4, auto UB avslagen/påslagen)
- Orsak till förändringen (exv snö/frost, missfärgade stockar el liknande)
- Vem som gjort förändringen (namn)

 

Dokumentera uppgifter om gjorda förändringar i loggbok, görs av ansvarig mätkvalitetsledare.

Aktivera automatisk underbarksmätning så snart orsaker till att den slagits av ej längre kvarstår. Meddela och dokumentera enligt ovan.

 

Användning
Vid följande tillfällen får den automatiska underbarksmätningen inte användas:
- Inmätning av träslag för vilket anläggningen ej är typ- och installationsgodkänd
- Periodisk – och daglig kontroll ej är genomförd
- Förekomst av snö, is eller rimfrost på timret
- Förekomst av blånad eller missfärgning på timret.

 

Vid dessa situationer ska styrsystemet ställas om enligt instruktioner i systemets manual.

 

 

 

 

Även vid följande tillfällen kan det vara aktuellt att slå av den automatiska underbarksmätningen:
- fler än enstaka*) stockar är av annat träslag dvs blandade leveranser
- barkavskavet återkommande är mindre än 4% av stockarnas mantelyta (indikeras av mätramen)


*) enstaka tolkas som <5% dvs upp till 50st per 1000, dock ej i följd.