Tillbaka till mätinstruktioner

5.09 MÄTNINGSINSTRUKTION FÖR STAMBLOCK TALL VID ANSGARIUS SVENSSON

5.09 MÄTNINGSINSTRUKTION FÖR STAMBLOCK TALL VID ANSGARIUS SVENSSON

 

Mätplats
Ansgarius Svensson (9314)

 

Sortimentskod/trädslag
Stamblock tall (0710/0810)

 

Mätmetod/måttslag
Stockmätning

 

Tillredning
Tillfredsställande kvistad stock. Stock med fäll- och kapspricka behandlas generellt med avkortning om minst 6 dm. Ej jämnkapad stock avkortas 3 dm. (Max. tillåten höjd för fällkam eller annan ojämnhet är 10 cm i sågtimmer.)

 

Dimensioner

 

Längd
Min. längd: 31 dm (minsta utbyteslängd: 30 dm)
Max. längd: 61 dm (övermål kortast ned till max. längd)

 

Diameter
Min. diameter: 24 cm i topp under bark (enstaka stockar i parti ned till 20 cm tillåts, i övrigt mäts undermål in som sågtimmer)
Max. diameter: Obegränsad

 

Kvalitet

Krav för godkänd stamblock

Kvist Kvist/kvistansvällningar avkortas till närmaste stockända.
Kvistansvällning Tillåts ej
Årsringar 20 årsringar i bedömningsområdet
Centrumställd kärna Max avvikelse 10% av diametern i roten
Tjurved Tät tjurved tillåts i ringa omfattning, vilket motsvarar ca 1/3 (centrerad) resp. ca 1/6 (mot periferin) av toppcylinderns radie intill halva omkretsen. Centrumställd tät tjurved utöver ringa omfattning är dock tillåten att avkorta i en rak stock inom ramen för kortningsreglerna. Avkortningen utförs oberoende av sågningsläge
Växtvridenhet Mindre än 1/2 varv per 45 dm av stocklängden tolereras. Växtvridenhet bedöms i mantelytan under bark på stockens mittersta meter.
Märgspricka Spricka med en längd upp till 80 mm och/eller vidd upp till 2 mm tillåts. Större märgspricka medför schablonnedsättning av diametern med 2 cm.
Kådved För kådhaltig ved/törved i en skada på mantelytan tillämpas avkortning och/eller nedsättning
Kådlåpor Max 2 st i ändytan
Växtspricka (stamspricka, ringspricka etc.) Tillåts ej
Stockblånad Tillåts ej. Avkortning och/eller nedsättning för stockblånad utförs endast när stockblånaden är begränsad till en skada på en färsk stock.
(Tillåts för sågtimmer i stamblocksleveranser i klass 4.)
Insektsskador i veden Tillåts ej. Avkortning och/eller nedsättning tillåts endast när insektsskadan är begränsad till en skada på en färsk stock (t.ex. ett grunt öppet stekelhål.)
Vattved Tillåts ej
Krokighet Jämn långkrök med mindre båghöjd än 1 % av stockens längd tillåts utan avkortning och/eller nedsättning. Slängkrök tillåts ej.
Ändkrök (krök i ett plan inom ¼ av stocklängden räknat från stockända) tillåts om erforderlig avkortning utförs. Denna innebär att kvarvarande stockdel får ha en krök vars båghöjd skall vara mindre än 1 % av återstående stockdels längd. Avkortning = 1,0 per stock dm
Öppen lyra Förekommer öppen lyra/lyror av max 3 cm djup från mantelytan på nedre stockhalvan (rotdelen) av en kort stock (< 40 dm längd) och det med avkortning inte går att få bort denna p.g.a. minsta utbyteslängd tillämpas enkel nedsättning. 1)
Rotveck För barkdrag/fördjupning innanför en cirkel som inskrivits i rotändan och där cirkelns diameter är lika med stockens mittdiameter ub tillämpas avkortning och/eller nedsättning. Avkortningen utförs per stockhalva. Betr. kort stock (< 40 dm längd) där nedsättning kan bli aktuell för att få ut minsta utbyteslängd tillämpas max. 3 cm enkel nedsättning. 1)

1) Med enkel nedsättning avses felets maximala djup från mantelytan ub.

 

Avkortning och/eller nedsättning:
För virkesfel/kvist som minskar utbytet tillämpas avkortning och/eller nedsättning.
Vid avkortning behandlas varje stockhalva för sig. Varje dm stockhalva motsvarar
0,5 dm av stockens längd. Stock/stockhalva skall efter avkortning hålla minst lägsta

stocklängd/utbyteslängd. För virkesfel (exkl. kvist) krävs minst 5 dm felfritt utbyte mellan felen.
Max. avkortning från normalsågtimmer till stamblock är 6 dm av stock eller 12 dm av stockhalva.

 

Dubbskada bedöms enligt nationella mätningsinstruktionen för kvalitetsbestämning av sågtimmer.

Exempel på avkortning

 

Exempel 1:
Förutsättning:
En stock i en stamblocksleverans har två barkdragande lyror, men är i övrigt felfri.
Bruttolängden är 34 dm och diametern är 26 cm. Minsta utbyteslängd efter avkortning = 30 dm.
Resultat:
Utbyteslängden enligt figuren blir endast 28 dm (10 dm + 5 dm + 13 dm).
Av denna anledning går stocken inte att mäta in som stamblock.

 

Exempel 2:
Förutsättning:
En av rotstockarna i en stamblocksleverans har en torrkvist på ena stockhalvan
8 dm från toppändan och en 4 dm lång barkdragande lyra mitt på samma stockhalva.
Stocken är 46 dm lång och 30 cm grov och uppfyller i övrigt stamblockskraven.
Resultat:
Avkortningen enligt figuren blir 6 dm (8 dm x 0,5) + (4 dm x 0,5)


Övrigt
Trave som innehåller mer än 20% vrak mätningsvägras. (Gäller om travmätning eller förbesiktning av partiet förekommer.)