Tillbaka till mätinstruktioner

10.01 KODFÖRTECKNING VIOL ANPASSAD FÖR VMF SYD

 

ALLMÄNT

 

I denna kodförteckning redogörs för koder och identifikationsbegrepp som ingår i redovisningssystemet.

 

CHECKSIFFERKONTROLL

 

Vissa av de koder som utnyttjas i systemet innehåller checksiffror enligt 11-modul. De koder som härvid avses är

Virkesordernummer

Kod för säljare/köpare, huvudkod

Transitkod

Transportföretag

 

Checksiffran är konstruerad så, att om siffrorna i koden multipliceras från höger till vänster med faktorerna 1 2 3 4 5 osv, skall produkternas summa vara jämnt delbara med 11. Detta betyder att nummer som får checksiffra 10 blir ogiltiga och slopas i serien.

 

Exempel: 023232C är ett giltigt nummer med okänd checksiffra C.

 

1 x C =

C

 

2 x 2 =

4

 

3 x 3 =

9

 

4 x 2 =

8

 

5 x 3 =

15

 

6 x 2 =

12

Summa

 

48

Nästa 11-modul

 

55

Checksiffra

 

7

 

 

 

VIRKESORDERNUMMER

 

Virkesordern har en förtryckt nummerserie bestående av åtta siffror, varav de sju första från vänster är ordningsnummer från 0000001 - 9999999 och åttonde siffran är checksiffra enligt 11-modul.

Koden används för maskinell kontroll i datasystemet av att alla uppgifter från viss mätning hänför sig till rätt virkesorder.

 

 

VIRKESMÄTNINGSFÖRENINGAR

Kod

Benämning

Telefon

Telefax

01-

03

VMF Nord

Box 4037

904 02 UMEÅ

090/778215

090/778212

05-

07

 

VMF Qbera

Box 1935

791 19 FALUN

023/45600

023/45609

08

VMF Syd

Box 3126

550 03 JÖNKÖPING

036/341700

036/165220

99

Tillåten i virkesorder. VMF okänt.

   

 

 

SDC / VMU/VMK

 

Benämning

Telefon

Telefax

 

SDC

851 83 SUNDSVALL

060/168600

060/168639

 

SDC

VMK/VMU

Uppsala Science Park

751 83 UPPSALA

060/168600

060/168639

 

 

INTERNT NUMMER VMF

Kod

Benämning

01

VMF-anställd mätare. Vederlagsmätning för mottagaren.

02

VMF-anställd mätare. Lagerved för mottagaren.

05

Bemyndigad mätare. Vederlagsmätning för mottagaren.

06

Bemyndigad mätare. Lagerved för mottagaren.

 

 

Anm: Tiotalssiffran används för distriktets nummer vid lån av mätare från annat distrikt då denne skall redovisa med sitt eget mätlagsnummer.

 

MÄTNINGS OMFATTNING

Kod

Benämning

Exempel

0

Volym- och kvalitetsbestämning enligt VMR-instruktion.

Vanlig mätning

1

Kvalitetsbestämning enligt VMR-instruktion med undantag för vissa skador och fel.

Dispens för blånad

2

Samredovisning av kvaliteter enligt VMR-instruktion.

 

3

Bestämning av leveransgill volym utan kvalitetsbehandling.

Kvalité 0 på sågtimmer

4

Bestämning av enbart bruttovolym.

Inventering

5

Volym- och/eller kvalitetsbestämning enligt särskild instruktion.

Mätning av vattenbegjutet timmer.

6

Massaved som av kvalitets- eller annat skäl, ej skall ingå i kollektiv.

 

7

 

 

8

 

9

Vikt, volym- och energibestämning.

 

 

 

MÄTMETOD

 

Kod

Benämning

Förkortning

1

2

3

4

5

6

7

8

9

T

Reserv

Stockmätning

Travmätning med bedömning av fastvolymprocent

Travmätning (skäppmätning)

Bedömning av volym och fastvolymprocent

Bedömning av volym

Vägning

Räkning

Vägning med torrhaltsbestämning

Transportsedel

 

 

S

TB

T

BVP

BV

V

R

VTH

TS

 

 

 

MÄTSYFTE

Kod

Benämning

1

2

3

4

5

6

7

8

9

T

Vederlagsmätning (ej av VMF 01-08 tidigare mätt ved)

Ommätning (tidigare av VMF 01-08 mätt ved)

Intern lagermätning (inventering)

Mätning av stickprovsenhet

Ankomstmätning

Begärd kontroll

Funktionskontroll

Kompetenskontroll

Uppföljning av mätning

Transportsedel

 

 

MÄTPLATS- OCH MOTTAGNINGSPLATSTYPER

Kod

Benämning

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Skog

Bilväg

Järnväg

Flottläggningsplats

Hamn

Strand

Värmeverk

Upparbetningsplats/virkesterminal

Industri

 

 

MOTTAGNINGSPLATSER

 

Mottagningsplatskoden är 6-ställig.

Från vänster avser

siffra 1 VMF-koden inom det område mätmottagningsplatsen är belägen.

siffra 2 avser kod för mät-/mottagningsplatstyp enligt ovanstående tabell.

siffrorna 3-5 avser mätplatsens unika nummer.

siffra 6 avser företagsorienterad lossningsplats.

 

Mottagningsplats.PNG 

Förteckning över mät-/mottagningsplatskoder finns under särskilt avsnitt. OBS! Saknas uppgifter om koder, kontakta VMF HK.

 

 

TRÄDSLAG

Kod

Benämning

Förkortning

Kod

Benämning

Förkortning

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Barrträd

Tall

Gran

Lövträd

Björk

Asp

Bok

Al

Ek

Barr och lövträd

BARR

TALL

GRAN

LÖV

BJÖRK

ASP

BOK

AL

EK

BA/LÖ

A

B

C

D

E

F

G

H

K

L

M

N

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Lärk

Silvergran

Vitgran

Alm

Ask

Lind

Lönn

Vitbok

Rödek

Sitkagran

Pinus Contorta

Pinus Radiata

Poppel

Eucalyptus

Sälg

Rönn/Oxel

Hägg/Fågelbär

Gran Barkborre

Avenbok/Hassel

Övriga

Pinus Caribea

Pil

LÄRK

SGRAN

VGRAN

ALM

ASK

LIND

LÖNN

VBOK

RÖDEK

SITKA

CONTO

RADIA

POPPE

EUCAL

SÄLG

RÖNN

HÄGG

GR/BB

AVBOK

ÖVRIG

CARIBEA

PIL

 

 

BARKNING/EGENSKAPSKODER

Kod

Benämning

Förkortning

0

1

2

3-5*

6-9*

A-Z*

Obarkat

Delbarkat

Helbarkat

Per sortiment

Per sortiment

-

OB

DB

HB

Enligt VMR

Enligt Skogsdatagrupps beslut

-

 

Anm Egenskapskod skall i princip kunna användas för alla sortiment.

 

BARKKOD

 

Barkkod vid mätning i skuggmätramar Beskrivning

0

Utan bark

1

Tunn bark

2

Mellanbark

3

Tjock bark
Barkkod vid mätning i 3D-mätram

0-3

Virkesmätaren bedömer kombinationen av barktjocklek och barkavskav i enlighet med respektive VMFs instruktion

4

Automatisk UB-mätning (mha trakeidmetoden)

5

Automatiken säger att barken är intakt. Barkavdrag enligt funktion. Används när indelning i barktyp ej görs

6-8

Manuell bedömning av barktyp på stockar med intakt bark.

6=tunn bark, 7=mellanbark, 8=tjock bark

 

 

 

CERTIFIERING AV SKOGSRÅVARA

Typ av certifiering

 

Kod

Position 1

Skogsbruk

Position 2

Spårbarhet

Position 3

Miljöledning

0

1

2

3

Uppgift saknas

PEFC

FSC

PEFC och FSC

Uppgift saknas

PEFC

FSC

PEFC och FSC

Uppgift saknas

ISO/EMAS

 

 

 

KVALITET, KLASS

Stockmätning

Kod

Sågtimmer av barrträd

Sågtimmer av lövträd och tändsticksvirke

Övriga

Övrig

mätning

0

ALLA KL

UB

UB

0

UB

1

KLASS 1

A

I

1

1

2

KLASS 2

B

II

2

2

3

KLASS 3

C

III

3

3

4

KLASS 4

A/B

 

4

4

5

KLASS 5

ANVBLGD

 

5

5

6

 

NEDKLGD

 

6

6

7

FANER

7

7

7

8

NEDKL

NEDKL

  8

9

VRAK

VRAKUB

VRAK

VRAK

VRAK

.

 

Anm UB = utan behandling

 

KOD FÖR ORSAK TILL VRAKNING (VR)

 

Kod

Vrakorsak

Sågbara sortiment

0

 

1

Fel sortiment/trädslag Fel trädslag, torra träd, insektsskador, stockblånad

2

Krök

För stor utbytesförlust

3

Skogsröta  

4

Diameter  

5

Längd  

6

Kvalitetsfel

Sprötkvist, lyra, frodvuxet, stam- och växtsprickor etc

7

Upparbetning

Avbrutna stockar eller ej jämnkapat till minst 80% av diametern. Urdrag i kubb. Kluven stock. Kvistning, klyka, rotben m m

8

Metall etc

Metall, plast, sten, kol, sot, gift, radioaktivitet

9

Lagringsröta  

 

Om stocken har mer än en vrakorsak ska den orsak (1-9) anges som har lägst nummer. Vid travmätning anges travens volymmässigt mest frekventa vrakorsak.

 

 

KODER FÖR SORTIMENT (REDOVISNINGSKODER)

Grupp

Kod

Benämning

Förkortning

Sågbara sortiment

01

Sågtimmer

SÅGT

 

02

Sågtimmer 02

SÅGT 02

 

03

Sågtimmer 03

SÅGT 03

 

04

Sågtimmer 04

SÅGT 04

 

05

Svarvtimmer

SVARVT

 

06

Plywoodtimmer

PLYWT

 

07

Stamblock

STAMBL

 

08

Rotstockar/grovtimmer

ROTST

 

09

Knivfanértimmer

KNIVFT

Massaved

10

Massaved

MAV

 

11

Massaved, lagringsrötad

MAVFLR

 

12

Massaved, standardlängd 2 m

MAV2M

 

13

Massaved, standardlängd

MAVSTL

 

14

Massaved, ej färsk

MAVEF

 

15

Massaved, frisk färsk

MAVFF

 

16

Massaved, felsorterad

MAVFS

 

17

Fiberskiveved

FIBVED

 

18

Massaved, övergrov

MAVÖG

 

19

Massaved, nedklassad

MAVNKL

Övrigt sågbara

20

Sliperstimmer

SLIPT

sortiment

21

   
 

22

Sparrtimmer

SPARRT

 

23

   
 

24

   
 

25

Klentimmer 2

KLENT2

 

26

Sågbar kubb 2

SÅGBK2

 

27

Sågbar kubb

SÅGBK

 

28

Klentimmer

KLENT

 

29

Pallkubb

PALLK

Specialsortiment

30

Stolpar

STOLP

 

31

Stolpar

STOLP

 

32

Stegslan

SSLAN

 

33

   
 

34

Stängselstolpar

STÄST

 

35

Tändsticksvirke

TÄNDV

 

36

Rökerived

RÖKVED

 

37

Översätts till SS=01 (kval 7 dock till SS=07)

 
 

38

Översätts till SS=01 (kval 7 dock till SS=08)

 
 

39

Stolpar

STOLP

Träd och stammar

40

   
       
 

42

Helstammar

HELST

 

43

Stamdelar

STAMD

 

44

   

 

 

Kategori

Grupp

Kod

Benämning

Virkesanmälan

 

48

Blandsortiment

Skogsenergi

Ej sönderdelade

50

Bränsleved

   

41

Träddelar

   

51

Grot

 

Sönderdelade

63

Stamvedsflis

   

65

Träddelsflis

   

64

Grotflis

Naturresurs

 

55

Energigrödor

   

56

Energitorv

   

58

Växttorv

   

60

Energiskog

   

61

Animalisk energiråvara

Skogsindustriella produkter

Sågverksflis

70

Sågverksflis

   

84

Sågverksflis, torr

   

72

Sågverksflis med bark

 

Spån

80

Sågspån

   

82

Kutterspån

   

87

Spånblandning

 

Bark

85

Bark

   

88

Barkblandning

   

89

Städbark

 

Spill och rester

52

Renserirester

   

53

Justerrester

   

54

Övrigt spill

 

Förädlade bränslen

67

Träpulver

   

69

Pellets

   

68

Briketter

 

Övriga skogsind. produkter

75

Massabalar

   

74

Sågade trävaror

   

76

Tallolja

Återvinning

 

49

Returträ

   

73

Returpapper

   

62

Sopor/avfall

   

79

Specialprodukter

Blandbränsle

 

57

 

Aska

 

78

 

Insatsvaror

Massaindustrin

77

Produkter via T-koder

Andra energislag

 

45

Olja

   

46

Gas

   

47

Kol

   

59

Övrig energi

Interna koder

 

90-

98

Sort 90-98 utgör intressenternas interna koder

   

99

Intern SDC-kod

 

 

Anm 1 Ytterligare uppdelning via Egenskapskod (se dokumenten 10.11 Kodifiering av längd hos sågbara sortiment samt möjlighet till medeldiameterinformation... resp Beskrivningar och sortimentskoder för SS 41 samt SS 45-89).

 

 

 

URSPRUNG

Kod

Benämning

1

Virke från egen skog

2

Virke från rotpost

3

Leveransvirke

4-7

Leveransrotposter/Avverkningsuppdrag

8

Reserv

9

Okänt ursprung

 

 

MÅTTSLAG

Kod

bark

under

bark

Benämning

11

15

m3tr, kubikmeter fastvolym, topprotmätt

21

25

m3mi, kubikmeter fastvolym, mittmätt

31

35

m3to, kubikmeter fastvolym, toppmätt

41

45

m3t, kubikmeter travvolym

51

55

m3f, kubikmeter fastvolym

60

m3s, kubikmeter skäppvolym

70

ton

80

st, styck

90

ttv, ton torrvikt

02

tim, timmar

03

dag, dagar

10

m3sk, kubikmeter skogsvolym

12

l, liter

13

m3, kubikmeter (avser ej virke)

16

m2, kvadratmeter

17

ha, hektar

18

m, meter

19

km, kilometer

20

mil

72

kg, kilogram

73

MWh, Megawattimme

 

Anm 80 används vid mätbeordring av stockmätning.

 

TRANSPORTMEDEL

Kod

Benämning

1

Bil eller traktor

2

Järnvägsvagn

3

Båt

4

Flottning

5

Havsbogsering

 

 

FRÅN- OCH TILLBEGREPP

Kod

Benämning

Kod

Benämning

1

Vägdistrikt (5 siffror)

5

Leverantörsnummer

2

Viapunkt

6

Valfri uppgift

3

Län, kommun, församling

7

Vägkod (6 siffror)

4

Mottagningsplats

   

 

 

 

 

SLUTLEVERANS

Kod

Benämning

1

Slutleverans

2

Delleverans

 

 

SLUTKÖRT

 

Kod

Benämning

1

Beordrad kvantitet slutkörd. Avlägget tömt.

2

Beordrad kvantitet slutkörd. På avlägget finns andra sortiment kvar.

3

Beordrad kvantitet och sortiment slutkört. Skotning återstår.

 

 

 

AVVERKNINGSSKADEKOD

 

Med avverkningsskador avses fäll- och kapsprickor samt dubbskador. Avverkningsskadeklass
bedöms per parti.

 

Fäll- och kapsprickor
Om partiet vid visuell granskning befinns ha fäll- eller kapspricka i fler än en stock per hundra anses partiet vara skadat.

 

För att betecknas som fäll- eller kapspricka ska sprickan 1) gå tangentiellt över ändytan, 2) beröra sågcylindern och 3) nå mantelytan i minst ena änden av sprickan.

 

Dubbskador
En stock är dubbskadad om den av matarvalsarna eller mätanordningen orsakade skadan når djupare in i veden än 6 mm *).

 

Dubbskadans djup avser avbruten (avsliten) fibers djup i veden räknat från mantelytan under bark.

Partiet är dubbskadat om skadorna omfattar mer än 5 % av antalet stockar.

 

Schema för partivis bedömning av avverkningsskadeklass

 

Inga dubbskador 

Dubbskador

Inga fäll- eller kapsprickor

(max 1 stock/100 har kap- eller fällspricka)

1

2

Fäll- eller kapsprickor

(2-4 stock/100 har kap- eller fällspricka)

3

4

Fäll- eller kapsprickor

(5- stock/100 har kap- eller fällspricka)

5

6

 

 

*) Med 6 mm avses klassbotten vilket innebär att 6,0 – 6,9 mm registreras som 6 mm.

 

 

LEVERANTÖRSMARKERING

 

Kod Benämning
Leverantörsmärkt
Ej leverantörsmärkt

 

 

 

 

VIRKESSKYDDSANSVARIG

 

SKYDDSÅTGÄRD

Kod

Benämning

 

Kod

Benämning

1

Leverantör

 

1 X

Åtgärd utförd

2

Mätbeställare

 

2 X

Åtgärd senare

3

Mottagare

 

3 X

Åtgärd otillåten

4

Reserv

 

X 1

Besprutning

 

 

X 2

Plasttäckning

 

X 3

Bevattning

   

X 4

Barkning

   

X 5

Vältskrapning

   

X 6

Vattenläggning

   

X 7

Borttransport

   

X 8

Certifierat virke

   

X 9

Reserv

 

Anm: 10-talssiffran beskriver om åtgärden är utförd eller inte samt om eventuell åtgärd är otillåten. 1-talssiffran anger typ av åtgärd.

 

 

 

VÄGSTANDARD / OMLASTNING / SNÖPLOGNING

 

Vägstandard.PNG 

 

OMLASTNING

Kod

Benämning

blank, 0-1

Omlastning från bil till släp krävs ej

2-4

Omlastning från biltill släp nödvändigt

5

Vägen omklassad av VMF

6

Omklassning begärd av leverantör/fältpersonal

7

Tillfällig väg

8

 Väg med backe (Vägklass B2)

 

 

 

 

BEFRAKTARE

 

Kod

Benämning

1

Köpare i första affärsledet

2

Köpare i andra affärsledet

3

Köpare i tredje affärsledet

4

Köpare i fjärde affärsledet

5

Köpare i femte affärsledet

6

Köpare i sjätte affärsledet

7

Leverantör

 

 

LASTNING/LOSSNING

 

Kod

Benämning

0

Travers - gripare

1

Travers - sling

2

Truck hela lägg

3

Truck delade lägg

4

Egen kran

5

Egen kran - specialpris

6

Järnvägstravers (lastning på järnvägsvagn)

7

Egen kran (lastning av järnvägsvagn)

8

Ruslossning

9

Buntlossning

 

 

BUNTSLAG

 

Kod

Benämning

1

Bilbunt

2

Traktorbunt

3

Järnvägsbunt

4

Lossad bunt

5

Deltrave

6

Vägtrave

7

Skäppa

9

 

 

 

 

 

 

BEFRAKTAREKODER (POS ANGIVELSE FRÅN VÄNSTER)

 

Pos

Kod

Benämning

1

1

Vägen ej framkomlig.

 

2

Vägen har för branta backar.

 

3

För liten vändplats.

 

4

Traven ligger för långt ifrån fordonets uppställningsplats.

 

5

Annan orsak, anges skriftligen.

 

6

Väg, vändplats har förbättrats och är nu framkomlig.

 

7

Tjäle och torr väderlek har orsakat tillfällig framkomlighet.

 

8

Väg, vändplats har fel vägstandard. Vägen är framkomlig under normala förhållanden.

 

9

Väg ej framkomlig p g a snö och halka, ursprungliga koder skall ej ändras.

2

0

Ingen betydelse.

 

1

Kort mottagningstid.

 

2

Lastgaranti

 

3

(Ev kombination tillsvidare öppen.)

 

4

Terminalavdrag

 

5-7

(Öppna)

 

8

Ändvändningstillägg (topp åt samma håll).

3-5

 

(Öppna)

6-9

 

Fast transportpris.

 

 

 

 

TOPPFORMTALSMATRISER FÖR SÖDRA SVERIGE

 

Tall

Diam cm \ L dm

28

31

34

37

40

43

46

49

52

55

58

61-

11

1.29

1.30

1.31

1.32

1.33

1.34

1.35

1.36

1.37

1.38

1.39

1.40

12

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

1.31

1.32

1.33

1.34

1.35

1.36

1.37

13

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

1.31

1.32

1.33

1.34

14

1.21

1.22

1.23

1.24

1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

1.30

15

1.20

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.24

1.25

1.26

1.27

1.27

1.28

16-17

1.18

1.19

1.20

1.20

1.21

1.22

1.22

1.23

1.24

1.24

1.25

1.26

18-19

1.17

1.17

1.18

1.19

1.19

1.20

1.21

1.21

1.22

1.22

1.23

1.24

20-23

1.16

1.17

1.17

1.18

1.18

1.19

1.19

1.20

1.20

1.21

1.21

1.22

24-27

1.15

1.15

1.16

1.16

1.17

1.17

1.18

1.18

1.19

1.19

1.20

1.20

28-31

1.13

1.14

1.14

1.15

1.15

1.16

1.16

1.17

1.17

1.18

1.18

1.19

32-35

1.12

1.13

1.13

1.14

1.14

1.15

1.16

1.16

1.17

1.17

1.18

1.18

36-

1.11

1.12

1.13

1.13

1.14

1.14

1.15

1.15

1.16

1.16

1.17

1.17

 

 

Gran

 

Diam cm \ L dm

28

31

34

37

40

43

46

49

52

55-

58

61-

11

1.33

1.35

1.36

1.38

1.40

1.41

1.43

1.44

1.46

1.47

1.49

1.50

12

1.29

1.30

1.32

1.34

1.35

1.37

1.38

1.40

1.41

1.43

1.44

1.46

13

1.25

1.26

1.28

1.29

1.31

1.32

1.34

1.35

1.37

1.38

1.40

1.41

14

1.22

1.23

1.25

1.26

1.27

1.29

1.30

1.31

1.33

1.34

1.35

1.37

15

1.20

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

1.30

1.31

1.32

1.33

16-17

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

18-19

1.18

1.19

1.20

1.21

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

1.26

1.27

20-23

1.16

1.17

1.18

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.23

1.24

1.25

24-27

1.14

1.15

1.16

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

1.21

1.22

1.23

28-31

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

32-35

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.20

36-

1.10

1.11

1.12

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.18

1.19

 

 

 

LÄNSKODER (LÄN I NUMMERORDNING)

01 Stockholms län

09 Gotlands län

19 Västmanlands län

03 Uppsala län

10 Blekinge län

20 Dalarnas län

04 Södermanlands län

12 Skåne län

21 Gävleborgs län

05 Östergötlands län

13 Hallands län

22 Västernorrlands län

06 Jönköpings län

14 Västra Götalands län

23 Jämtlands län

07 Kronobergs län

17 Värmlands län

24 Västerbottens län

08 Kalmar län

18 Örebro län

25 Norrbottens län

 

 

LÄNSKODER FÖR UTLANDET

67 Uruguay

77 Slovakien

87 Argentina

68 Österrike

78 Ungern

88 Chile

69 Schweiz

79 Övriga länder

89 USA

70 Estland

80 Canada

90 Danmark

71 Lettland

81 Portugal

91 Brasilien

72 Litauen

82 Spanien

92 Tyskland

73 Ukraina

83 Frankrike

93 Norge

74 Vitryssland

84 Irland

94 Polen

75 Ryssland

85 Belgien - Luxemburg

95 Finland

76 Tjeckien

86 Nederländerna

 96 Storbritannien

 

 

LÄN, KOMMUN, FÖRSAMLING, ÖVRIGA KODER

Län

Komm

Förs

 

97

97

97

Avser flera län, kommuner, församlingar.

Rätt koder skall inrapporteras vid mätning.

98

98

98

Mätning utom Sverige.

99

99

99

Avser flera län, kommuner, församlingar.

Inga koder inrapporteras vid mätning.