Tillbaka till mätinstruktioner

6.01 KOMPLETTERING TILL NATIONELLA MÄTNINGSINSTRUKTIONER FÖR MÄTNING AV CELLULOSAFLIS (SORTIMENT 70)

 

För mätning av cellulosaflis inom VMF Syds område tillämpas ” Nationella mätningsinstruktioner för bestämning av torrhalt och värmevärde på skogsråvara” avseende torrhaltsbestämningen och ”Nationella mätningsinstruktioner för kvalitetsbestämning av cellulosaflis” vad gäller kvalitetsbestämningen/sållningen av flisen. För underhåll och kontroll av sållningsutrustningen ska ”Nationella instruktioner för kontroll och underhåll av sållningsutrustning” följas. I övrigt gäller följande.


 

1. Vägning
Flisens vikt bestäms genom brutto- och taravägning. Viktenhet är 50 kg med avrundning till närmaste viktenhet. Viktavdrag skall göras för snö och is som täcker flislastens överyta.

 

Skillnaden mellan den efter ev. avdrag erhållna brutto- och taravikten redovisas som flisens vikt. Mellan brutto- och taravägning får snö, is, smuts och liknande på fordonet inte avsiktligt avlägsnas.

 

2. Reservmetod
Vid avtalad mätmetod vägning med torrhaltsbestämning är volymmätning reservmetod, då våg är ur funktion.

 

Härvid gäller att volymen omvandlas till rå vikt med aktuellt kollektivs relationstal för rå vikt per m3s.  Normal redovisning enligt mätmetod 7 (vägning). Som taravikt används motsvarande medeltara. Total bruttovikt utgör summan av omräknad råvikt och taravikt.

 

3. Uttag av flisprov
Flisprovsurvalet sker genom lottning av mätenheter i respektive leveranskollektiv i samband med registrering på förarterminal. Uttagskvoten är avhängig sågverkets totala leverans av flis under en säsong.

 

Om ett lass ska anses vara leveransgillt och att ett eventuellt prov därmed ska ingå i kollektivet ska avgöras när mätaren vid besiktning i samband med inmätningen undersöker lasset. Den härvid gjorda bedömningen gäller även om lasset genom sållning senare visar sig vara vrak.
Upptäcks orsak till mätningsvägran först efter lossningen (dolda fel) ska berörda parter skyndsamt underrättas.


4. Redovisning
Uppgifter från vägning, torrhaltsbestämning och sållning registreras i SDCs mätplatssystem för redovisning i VIOL-systemet.

 

Resultatet av sållningen noteras i sållningsprotokoll och registreras i mätplatssystemet. I samband med denna registrering produceras ett flisprovskvitto. Torr- och råvägning i samband med torrhaltsbestämningen läses med automatik in direkt i mätplatssystemet alternativt registreras dessa.

 

Bearbetning och sammanställning av resultaten från mätningen av cellulosaflis utförs av SDC, med redovisning till parterna och VMF varje månad.

 

 

 

 

 

5. Distribution av flisprovskvitto
Flisprovskvitto distribueras via telefax/mejl enligt följande

 

1 exemplar till leverantören (sågverket)
1 exemplar till fabriksledningen eller enligt särskild instruktion
1 exemplar till den för inköpen ansvarige eller enligt särskild instruktion
1 exemplar arkiveras på mätstationen

 

Flis som mätningsvägras och flis där störningsgränserna överskrids vid sållningen skall rapporteras skyndsamt via telefon, mejl eller telefax till berörda parter.

 

6. Fliskvalitet

 

Störning mer än:

Vrakning mer än:

Bark

0,4%

3,0%

1

2,0%

4,0%

2

15,0%

20,0%

3

-

-

4

9,0%

27,2%

5

1,5%

3,0%

Röta

0,0%

2,0%

Förorening

0,0%

0,0%

  

 

7. Kontroll av sållning cellulosaflis
På mätplatser som mäter cellulosaflis ska kontrollmätning utföras.

 

Efter utförd sållning ska bark respektive rötad ved tillsammans med sållningsprotokollet förvaras avskilt i plastpåsar med provet, försegla påsarna med buntband. Tillse att sållningsprotokollet inte förvaras tillsammans med den fuktiga flisen.
 
Minsta antalet prov som förvaras på mätplatsen ska vara de fem senaste proven, när det tidigaste sparade provet byts ut, återanvänd plastpåsen. När mätkvalitetsledare besöker mätplatsen väljer denna slumpmässigt två prov (minst/månad) som skickas för kontrollsållning.


När kontrollsållningen är genomförd återkopplas resultatet av kontrollsållaren till mätplatschef/produktionschef.