Tillbaka till mätinstruktioner

9.39 AVVIKELSE FRÅN GENERELLA MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR BRÄNNVED (BRÄNSLEVED) TILL STORA ENSO BIOENERGI OCH DEROME SKOG

9.39 AVVIKELSE FRÅN GENERELLA MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR BRÄNNVED (BRÄNSLEVED) TILL STORA ENSO BIOENERGI OCH DEROME SKOG

 

Köpare
Stora Enso Bioenergi eller Derome Skog

 

Sortiment/trädslag

Barrved (5000)
Endast tall och gran får ingå. Upp till 10% löv får ingå (utan särredovisning).

 

Ekved (5080)
Övriga tunga lövträdslag (bok, ask, alm, lönn, rönn, oxel och avenbok) får ingå upp till 100%.

 

Brännved (5090)
Alla löv- och barrträdslag får ingå.

 

Mätmetod/måttslag
Travmätning 55 (m3f ub).

 

Tillredning
Stock behöver ej vara kapad med såg. Rotben, ojämnheter och klykor tillåts utan begränsningar. Stock får ej innehålla del av rotsystem

 

Rakhet
Inga begränsningar

 

Kvistning
Stock ska vara tillfredsställande kvistad vilket innebär kvistad intill mantelytan. För kvarsittande kviststump gäller följande mått för dess största tillåtna diameter och längd:

Kvistdiameter ub Kvisthöjd
 - 15 mm Obegränsad
16 mm + < 16 cm

 

Dimensioner

 

Längd
Minsta längd är 270 cm och största längd är 580 cm. Avbrutna bitar ner till 2 m får ingå, dock max 20 % sådana bitar.

 

Diameter

Min diam (högkant): 3,0 cm ub

Max diam ub (högkant)
Derome Skog 70 cm ub

Stora Enso Bioenergi

mätplats Nymölla och Hylte

Obegränsad *)

Stora Enso Bioenergi

övriga mätplatser

70 cm ub

*) Antalet stockar med en max diameter som överskrider 70 cm ub registreras i mäthandlingens stycketalsfält.


Kvalitet

Max tillåten röta i enskild stocks ändyta:

Skogsröta Obegränsad. Dock skall volymavdrag göras för hålröta.
Avdragsvolymen samredovisas med vrakvolymen
Lagringsröta Obegränsat

 

 

Röttolerans i trave:

Obegränsat

 

Redovisning

Klass 0 och vrakvolym (omfattning 5).

Sortiment Trädslagsfördelning
5000 Barr redovisas som tall
5080 Ingen trädslagsfördelning
5090 Barr redovisas som tall och allt löv redovisas som björk

 


Övrigt
Trave får ej innehålla sten (dvs mineralämnen > 20 mm), metall eller impregnerat virke.
Stock får inte innehålla ej brännbara ämnen. Sot och kol i bark och ved tillåts. Om volymen vrak överstiger 20% utfärdas mätningsvägran