Tillbaka till mätinstruktioner

9.63 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR BRÄNSLEVED TILL SÖDRA

 

Köpare
Södra Skog/Södra Skogsenergi


Sortiment/trädslag
Bränsleved (50)


Dimensioner

 

Diameter
Max.diameter: utan begränsning *)

*) Antalet stockar med en max diameter som överskrider 70 cm ub registreras i mäthandlingens stycketalsfält.

 

Kvalitetskrav rörande leveransgill trave

Volymen leveransgilla stockar får ej understiga 80%. Trave får ej innehålla sten (dvs mineralämnen >20 mm), metall eller impregnerat virke. Sot och kol i bark och ved tillåts.

Mätning/redovisning

5020 Rensorterad gran standardlängd 3m
5021 Rensorterad gran fallande längd
5080 Rensorterad ek/bok/ask standardlängd 3m
5081 Rensorterad ek/bok/ask fallande längd
5090 Barr/löv standardlängd 3 m
5091 Barr/löv fallande längd

 

I sortiment 5090/5091 redovisas samtliga ingående trädslag som "Tall".


I sortiment 5080/5081 får tunga lövträdslag (ek, bok, ask, alm, lind, lönn, rönn, oxel och avenbok) ingå upp till 100%.


I sortiment 5020/5021 accepteras upp till 5% av andra trädslag. Överskrider andelen andra trädslag 5% redovisas traven som 5090.


Observera att även i 3-meters ved (5020, 5080 och 5090) tillåts stockar upp till 580 cm längd.

 

Övrigt
I övrigt enligt "Nationella mätningsinstruktioner för kvalitetsbestämning av trädbränslen".