Tillbaka till mätinstruktioner

9.52 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR BARRSÅGKUBB TILL VIDA URSHULT

 

Sortiment
0210, 0320 eller 03L0 (sitkagran)

 

Mätplats
Vida Urshult (9487)

 

Dimensioner

 

Längd

0210 486 cm (stockar upp till 560 cm tillåts)
0320/03L0 488 cm (stockar upp till 560 cm samt enstaka stockar ned till 487 cm tillåts)

Kubering efter avtalad längd

 

Diameter

Minimidiameter:

0210 18 cm ub (enstaka 16 cm ub tillåts)
0320/03L0 16 cm ub

 

Maximidiameter gran: 75 cm ub

 

Kvalitet
Minsta antalet årsringar i bedömningsområdet för granstockar ska vara 8 (gäller även granstockar med 6-20% skogsröta i ändytan). Stock avverkad av ej levande stamdel (torrstock) tillåts (lagringsröta tillåts ej). I övrigt enligt "Nationella mätningsinstruktioner för kvalitetsbestämning av sågtimmer".


Redovisning
Kubben redovisas med 021, 0320 eller 03L0 (sitkagran).

 

Volymandel (%) leveransgill tall med min.diameter 20 cm ub registreras som "Tall" i trädslagskolumnen och volymandel (%) leveransgill gran med min.diameter 20 cm ub registreras som "Gran" i trädslagskolumnen.
Klenare (<20 cm ub) leveransgilla stockars volym (%) registreras som "Övrigt" i trädslagskolumnen, medan volymandelen granbarkborreskadad gran (torrstock utan lagringsröta) registreras med trädslag "V" i femte kolumnen.

 

Gäller endast leveranser från Södra:

Volymandelen granstockar med 6-20% skogsröta i ändytan redovisas med trädslag "V" i trädslagsfältets femte kolumn. Skogsrötan i stock får dock inte vara centrumställd, d.v.s. beröra märgen. Även sortiment 0120 får levereras från Södra med samma bestämmelser som för 0320.

 

För SSTB 03L0 (sitkagran) så ska virket trädslagsfördelas genom att volymandel leveransgill sitkagran med min.diameter 20 cm ub registreras som "L" i femte trädslagsfältet och klenare leveransgilla stockars volym (%) registreras som "Övrigt" i trädslagskolumnen.

 

Stockar som är övergrova (minst 75 cm på grövsta ställe) mäts in om dessa särläggs i egen välta och redovisas med SSTE 0820. I sortiment 0820 finns ingen begränsning av maximidiametern. Minimidiametern för 0820 är 40 cm ub. Längden för 0820 får vara 488 eller 428 cm.

 

Övrigt

För leveranser av grantimmer (0320) från Vida Skog  får enstaka tallstockar ingå, de mäts och redovisas som gran.

Längdblandade partier ska hänvisas till Vislanda. I övrigt enligt "Nationella mätningsinstruktioner för kvalitetsbestämning av sågtimmer".