Tillbaka till mätinstruktioner

10.13 RUTIN FÖR MÄTNINGSVÄGRAN

 

Syfte
Rutinen syftar till att beskriva i vilka fall beslut om mätningsvägran skall tas och vilka åtgärder som skall vidtas i anslutning till detta.

 

För Sydveds mottagningsplatser och Södras bruk/terminaler gäller särskilda rutiner (se bestämmelserna ”12.02 Rutin för mottagning av ej leveransgill ved vid Sydveds mottagningsplatser” respektive ”12.14 Rutin för mottagning av ej leveransgill ved vid Södras bruk_terminaler”).

 

Fastställande av virkespartiets identitet
Transportören skall vid mätning/avlämning kunna styrka virkespartiets identitet med hjälp av godkänd identitetshandling, vältlapp eller annan leverantörsmärkning, som stäms av mot virkesorder/transportorder.

Saknas möjlighet att säkerställa virkespartiets identitet så skall partiet avvisas.

 

Regler/gräns för mätningsvägran
Se generella bestämmelser för respektive sortiment. Virke ska mätningsvägras om stock eller lass innehåller kol, sot, plast, metall eller sten/grus. Om orsak till mätningsvägran upptäcks först efter lossning (dolda fel) så ska berörda parter underrättas omgående. Andra vrakgränser/regler för mätningsvägran kan avtalas mellan parterna.

 

Timmersortiment för stockmätning mätningsvägras om vid besiktning i samband med mottagning, vrakvolymen bedöms överstiga 10% . Har timret lagts upp på mätbord och stockmätning påbörjats fullföljs mätningen oavsett vrakandel som upptäcks.

 

Timmersortiment för travmätning mätningsvägras om vrakvolymen bedöms överstiga 20%.

 

Kubb av tall och gran mätningsvägras om vrakvolymen bedöms överstiga 10% .

 

Pallvirke av tall och gran mätningsvägras om vrakvolymen bedöms överstiga 20% .

 

Massaved mätningsvägras om vrakvolymen bedöms överstiga 15%. Dock får max 5 % vara orsakat av fel trädslag. Granmassaved får innehålla max 10 % skogsrötevrak.

 

Bränsleved mätningsvägras om volymen tillredningsvrak överstiger 20% (utöver tolerans om 10%.

 

Rapportering till berörda parter
Vid mätningsvägran ska parterna omgående underrättas genom att virket registreras i mätplatssystemet DORIS i formuläret ”SDC Avvikelserapport” och/eller genom att telefonkontakt tas med säljare (telefonnummer hämtas från virkesorder) respektive mottagare av virket. För mätningsvägran vid bilväg används blanketten ”Meddelande om ej inmätt virke” (se instruktionen ”10.02 Meddelande om ej inmätt virke”).

 

Disposition av mätningsvägrade virkespartier
Leverantören eller dennes ombud avgör om det mätningsvägrade virkespartiet skall kvarlämnas och lagras på särskilt anvisad plats eller om det omgående skall transporteras vidare till annan mottagare. Om lagring i väntan på utredning skall ske så skall virkespartiet noggrant identitetsmärkas med uppgift om virkesordernummer, leverantör i klartext, sortiment, transportör, datum och mätlag samt upplysning om orsak till mätningsvägran.

 

Kvantitetsbestämning
Om det mätningsvägrade virkespartiet skall undersökas vidare och/eller kvarlämnas i väntan på beslut om den vidare hanteringen, skall en notering ske (på måttkort) av travdata för bestämning av volym fördelat på ingående sortiment. Om det inte är möjligt att utföra en travmätning används transportörens uppgifter.

 

Noteringen om volym med tillräckliga identitetsuppgifter förvaras på mätstationen i väntan på parternas utredning och överenskommelse.

 

Efterregistrering och avslut av mätningsvägrat virkesparti
Vid virkesorderfel inregistreras mätdata, för virkespartier som mätningsvägrats, när giltig virkesorder upprättats och kommit mätstationen till kännedom.
För andra fel än virkesorderfel skall begäran om efterregistrering komma från ansvarig köpare- eller säljarerepresentant.