Tillbaka till mätinstruktioner

10.10 VIRKESORDERSYSTEMET – SPECIFIKA REGLER INOM VMF SYDS OMRÅDE

 

1 Allmänt

 

I VIOLs Virkesordersystem beskrivs det generella regelverk, som utarbetats rikstäckande. Utöver detta fastställs per VMF-område regionala regler och kontroller.

 

För VMF Syds område gäller nedanstående regelverk, vilket har tillkommit för att identifiering och mätning av virkespartier skall ske på för parterna säkrast möjliga sätt och för att redovisningsarbetet skall bli så rationellt som möjligt.


2 Grundregler

 

Grundregel 1: virket skall vara identifierbart

 

Virkesorder skall innehålla leverantörsklartext, som går att stämma av mot trav-/vältlapp. Detta för att säkerställa att virkesparti alltid mäts in på rätt leverantör.

 

Undantag: virkesorder kan utfärdas utan leverantör, om särskilt leverantörsregister med nummer och namn finns upplagt i VIOL-systemet eller om fullständig leverantörsidentitet skall rapporteras vid mätning. Distribution av mätbesked från SDC sker utifrån leverantörsregistrets adress.

 

Grundregel 2: virkets destination skall framgå på virkesorder

 

Virkesorder skall innehålla mottagare för att möjliggöra kontroll på att virket transporterats till rätt köpare.

 

Grundregel 3: virkesorder skall ge information till mätare hur virket skall mätas

 

Virkesorder skall innehålla uppgifter så att mätare kan redovisa med rätt sortimentskod samt mäta enligt rätt mätmetod och de mätningsbestämmelser, som parterna träffat avtal om.

 

3 Virkesorder skall innehålla

 

Identiteter:

 

* samtliga i affären inblandade parter, som skall ha redovisning. På utskriven orderhandling räcker dock uppgift om Leverantör, Säljare och Mottagare, dvs mellanled behövs ej för mätares identifiering av virkesparti
* mätplatstyp
* orderdatum
* frånbegrepp – normalt nummer för Län Kommun Församling
* mottagare och mottagningsplats – av värde för kontroll av rätt destination
* uppgift om virkesorderansvarig – av värde för mätare vid frågetecken om en virkesorder
* giltighetstid

 

Sortimentsrader:

 

* samtliga sortiment och trädslag, som en leverans kan omfatta
* uppgift om kvantitet i tillämpligt måttslag (styck eller m3f ub)
* alla förekommande mätmetoder, vilket bör observeras för partier som skall kollektivmätas
* mätningsbestämmelse nummer (prislista led 1) om mätningsbestämmelser avviker från VMF Syds generella.

 

4 Virkesorder bör innehålla

 

* avverkningsvecka – framför allt för massaved för beaktande av ev lagerskador
* transportuppgifter – bör så långt möjligt inrapporteras av befraktande part för att slippa överföring i samband med mätarens registrering.

 

5 Företagsvisa transport-/körorder

 

För att minimera antalet varianter av orderhandlingar, som mätare skall ha som underlag för identifiering och mätning av ett virkesparti, bör VIOL-systemets generella transportorder utnyttjas. Om ett företag ändå önskar utnyttja egna orderhandlingar, som skall användas av mätare, skall dessa först godkännas av VMF Syd. Det bör endast vara en mottagare per transport-/körorder.

 

5.1 Identiteter

 

Uppgifterna bör anpassas till VIOLs generella utformning vad gäller nomenklatur
(Säljare/Leverantör resp Köpare) samt kodifiering av dessa.

 

Det underlättar ytterligare för mätare, om uppgifterna är uppställda i samma ordning
som på blankett Kontrakt/Virkesorder.

 

5.2 Sortimentsrad

 

Sortimentsrad skall innehålla nedanstående uppgifter (x = antal tecken per fält)
(x inom ( ) = ej obligatorisk uppgift)

 

SSTE Kvant Msl Mätmet. A B Koll Mätmet. C D Mätn best. Omf Avv.v-a Företagsvisa uppgifter

xxxx

xxxxx

xx

x (x)

xxx

(x x)

(xxxx)

(x)

(xxx)

 

 

I övrigt vad gäller obligatoriska resp. önskvärda uppgifter – se punkt 3 och 4 ovan.