Tillbaka till mätinstruktioner

3.02 RUTIN FÖR VIRKESMOTTAGNING VID SÅGVERK INOM VMF SYDS VERKSAMHETSOMRÅDE.

 

Märklapp på timmervälta
VMF Syd tillhandahåller märklappen OMÄTT för timmervältor mot självkostnad. I mätplatssystemet produceras märklappar/plakat med utskrivna identitetsuppgifter och företagen utnyttjar även egna transportkvitton som märklappar.

 

Mottagning av virke vid sågverk
Märklappen ska innehålla följande obligatoriska uppgifter:
• Virkesordernummer
• Transportör och/eller nummer för bil/transportör
• Transportdatum
• Leverantör nummer och namn alt. enbart namn
• Utfärdarens signatur och ev mobilnr

 

Varje inkommande lass kan stycketalsräknas och transportören noterar i sådana fall stycketalet per lass på märklappen.

 

Då mätning av lasset omedelbart påbörjas kan märklappen på timmervältan överlämnas till virkesmätaren. I annat fall ansvarar utfärdaren för att märklappen med häftapparat fästs på en stock tillhörande virkespartiet.

 

På virkesparti som inte mäts omedelbart ska förutom märklappen även virkesordernummer samt leverantörens namn eller initialer anges med krita eller färg på en väl synlig stock. Detta är en säkerhetsåtgärd om märklappen skulle försvinna.

 

Vid lagring av omätt virke på marken ska, för att skilja virkespartiet åt, användas bockar eller resas mellanlag mot vältan. Som en ytterligare åtgärd kan de två stockvarv som ligger närmast föregående mellanlag färgmärkas.

 

Då lagring sker på timmerbordet vid mätstationen ska de sista stockvarven i partiets bakkant färgmärkas om betryggande mellanrum inte finns till nästa virkesparti.

 

Vid unik identifiering av varje inkommande virkeslass skapas en märklapp per varje lass. Det är tillåtet att för timmer som kommer från samma trakt där virkesorder, sortiment eller andra företagsspecifika koder är lika placera detta virke i en storvälta. Storvälta används när en större mängd affärsmässigt identiskt lika råvara avser att transporteras in för mätning under en kort tid. Avsikten med storvältan är att spara utrymme på vedgården genom en högre välta utan mellanlag.

 

VMF skall kunna kräva denna eller liknande mottagningsrutin och utfärda mätningsvägran om uppenbart slarv eller liknande kan förorsaka sammanblandning av virkespartier.

 

Mätning
Virkesmätaren skall förvissa sig om att virket mäts till rätt leverantör. När virket läggs på plan skall utöver ifylld märklapp, virkesordernumret eller avlämningskvittonumret vara skrivet på några stockändar.

 

Avlämningsrapportering
I samband med avlämningen vid sågverket av ett virkesparti eller vid mätningstillfället så registreras virkets identitets- och transportuppgifter i SDC:s mätplatssystem. Registrering vid avlämningen kan utföras av transportören i separat terminal eller av virkesmätaren. Vid registreringen skapas en unik identitet (redovisningsnummer) på virkespartiet. I VIOL redovisas de avlämnade men ännu ej stockmätta virkespartierna separat med mätsyfte 5.

 

När virkespartiet har stockmätts avslutas redovisningen av partiet genom att uppgift om omfattning, mätmetod och mätsyfte samt avverkningsskadeklass (och ev uppgift om slutkört/slutmätt) med tillhörande styrkod registreras på knappsatsen i mätarstolen

 

Märkning av omätt virke i fält
För att öka säkerheten i identifieringen av ett virkesparti ute i fält och senare vid inmätningen så ansvarar virkessäljaren för att timmervältorna alltid förses med vältlappar. Vältlappen ska vara läsbar och minst innehålla uppgifter om leverantörens namn i klartext samt virkesordernummer.

 

LAGRING PÅ MARKEN

 

Disponibla utrymmen kräver maximalt utnyttjande.
Virkespartierna säras med hjälp av stockar (mellanlag). Virkesparti avslutas med mellanlag.
Saknas mellanlag när bil kommer för lossning ska mellanlag tas från det närmast föregående partiet i vältraden.
 

 

 

Färgmärkning av stockar närmast mellanlagen.

 

Vid lastning till mätanläggningens påmatningsbord kan mellanlagen glida ned innan pålastningen av partiet slutförts. Har färgmärkning utnyttjats så säkras identiteten av stockar i skarven mellan två partier.

 

Nackdelen med denna lagringsmetod är att partierna inte kan mätas i den ordning de avlämnats, men denna nackdel kan begränsas om man gör korta vältrader och inte tillåter påfyllning av en vältrad där utlastning för mätning påbörjats.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAGRING PÅ MÄTSTATIONENS TIMMERBORD