Tillbaka till mätinstruktioner

5.01 GENERELLA MÄTNINGSBESTÄMMELSER FÖR SPARR- OCH KLENTIMMER

 

Sortiment/ trädslag
2200, 2210, 2220
2500, 2510, 2520
2800, 2810, 2820

 

Mätmetod/ måttslag
Vid stockmätning m3to ub.
Vid travmätning m3f ub.

 

Sortering
Sparr- och klentimmer skall levereras särlagt från annat timmer. Tall och gran får levereras blandat.

 

Tillredning
Timret skall vara väl kvistat, dock accepteras tillfredsställande kvistning på upp till 25% av stockantalet.

 

Dimensioner

Längd
Minsta längd:  28 dm
Största längd vid stockmätning: Ingen begränsning

Största längd vid travmätning: Sparrtimmer 61 dm Klentimmer 57 dm

 

Diameter
Minsta toppdiameter under bark på lågkant:
Sparrtimmer 9 cm
Klentimmer 10 cm

 

Eventuell maximidiameter skall anges på mätorder.

 

 

Kvalitet
Virket skall hålla kvalitet 3 för tall resp 1 för gran med följande undantag:

* Rakhet: Max 120 cm utbytesförlust

* Årsringar i bedömningsområdet: Minst 10

* Skogsröta: Max 5% av ändytan


Vid stockmätning ska för talltimmerstock med öppen lyra, barkdragande lyra eller rotveck som berör sågcylindern diametern minskas med 1 cm. Vid travmätning av tall och gran tillåts ej öppen lyra som berör sågcylindern och en barkdragande lyra får vara max 2 x toppdiametern.

 

Leveranstid
Sparr- och klentimmer som levereras efter 15 mars skall vara anmält för mätning inom tre veckor från fällningen.

 

Redovisning
Klass 0. Automatiskt avdrag sker för liten leverans när mätbesked innehåller mindre volym än 10 m3to/sortiment. Om avdrag ej skall ske på ett sådant mätbesked måste priskod 2 anges i ID-handlingens priskod pos 1.

 

* Möjlighet till prisdifferentiering efter medeldiameter

 

Vid travmätning av klentimmer (sortimentskod 25 och 28) kan kvalitetskoderna 1-7 användas av mätaren för att ange travens aritmetiska medeldiameter på mitt på bark.

 

”Kvalitetskoderna 1-7” får endast användas då köpare och säljare är överens om behovet av sådan diameterinformation för sin prissättning.

 

I nedanstående tabell framgår beslutade diametrar för respektive ”kvalitetskod” fr o m prisår 1.

Aritmetisk medel-
diameter, på mitt på bark, cm

Kod för ”kvalitet” 

<15

1

15-

2

16-

3

17-

4

18-

5

19-

6

20-

7

Vid bedömning av medeldiametern exkluderas vrakstockar och överdimensioner.


Övrigt

- Om vrakvolymen överstiger 10% utfärdas mätningsvägran

 

- Intransport för industrimätning skall vara påbörjad inom två veckor och slutförd senast inom fyra veckor från orderdatum för timmer anmält under tiden 1 november - 15 april respektive vara påbörjad och slutförd inom två veckor från orderdatum för timmer anmält före 1 november och efter 15 april.

 

- I rätt tid intransporterat timmer mäts och kvalitetsbedöms i befintligt skick vid mätningstillfället.

 

- För sent intransporterat timmer skall inmätas utan hänsyn till lagringsröta, blånad och insektsskador, förutsatt att dröjsmålet förorsakats av köparen/transportören. Mätaren bör i sådana fall kontakta parterna.